توسعه نرم‌افزار

توسعه نرم‌افزار

طراحی، ایجاد، تست و نگهداری برنامه‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کاربردی نرم‌افزاری را شامل می‌شود. این فرآیند شامل ترکیبی از مهارت‌های برنامه‌نویسی، حل مسئله و تحلیلی است برای توسعه نرم‌افزاری که الزامات خاصی را برآورده کند و مسائل خاصی را حل نماید.